Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

E+Drive OPLAADPUNTEN

Artikel 1 Definities

1.1 Elektrisch Voertuig: betreft een motorvoertuig, volledig elektrisch of plug-in hybride, aangedreven door een elektromotor dat via het Oplaadpunt kan worden opgeladen. Het voertuig beschikt over een minimale snelheid van tenminste 60 km/u en is voorzien van een Europese typegoedkeuring.

1.2 Gebruiksvoorwaarden: betekent onderhavige gebruiksvoorwaarden.

1.3 Gebruik: de handeling door of namens een Gebruiker waardoor het Elektrisch Voertuig wordt opgeladen zoals omschreven in artikel 3.

1.4 Gebruiker: gebruiker van het Oplaadpunt en een Elektrisch Voertuig en tevens rechtsgeldig bestuurder van het Elektrisch Voertuig aangewend voor Gebruik van het Oplaadpunt in de zin van de Belgische Wegcode, zoals bepaald in de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en het KB Verkeersreglement van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

1.5 Helpdesk: voor storingen of vragen kunnen Gebruikers bellen naar het op het Oplaadpunt aangegeven storingsnummer van de Helpdesk.

1.6 Oplaadpunt(en): voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen waarbij:

  • elektriciteit kan worden aan- en uitgeschakeld door Gebruiker teneinde de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden;
  • een systeem met persoonlijke identificatie, bijvoorbeeld via de Betaalpas, van toepassing is op het aan- en uitschakelen van elektriciteit noodzakelijk voor het opladen van het Elektrisch Voertuig.

1.7 Partners: de partijen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn bij de uitbating van één of meerdere Oplaadpunt(en) zoals (de centrale) overheden en netbeheerder(s) en/of de eigenaar of rechtmatige gebruiker van het onroerend goed waar het Oplaadpunt is geïnstalleerd en uitgebaat wordt en/of de aan E+Drive gelieerde partijen die betrokken zijn bij het aanbieden en uitvoeren van de diensten voor het opladen van het Elektrisch Voertuig.

1.8 Betaalpas: het middel dat de Gebruiker nodig heeft om toegang tot de Oplaadpunten te verkrijgen en waarmee de Gebruiker kan betalen voor door e+Drive geleverde diensten m.b.t. het desbetreffende Oplaadpunt, zijnde het opladen van een Elektrisch Voertuig. Zie instructies op het Oplaadpunt voor de aanvaarde Betaalpas.

1.9 Type 2 Laadstekker: De Type 2 stekker is de standaard stekker voor laadpunten voor elektrische auto’s. Enkel Type 2 stekker mag aanwend worden voor het Gebruik van een Oplaadpunt.

1.10 E+Drive: betekent E+Drive BV, met zetel te Riddersbaan 12, 3665 As, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0775.781.353 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren).

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor elk Gebruik van een Oplaadpunt dat eigendom is van of uitgebaat wordt door E+Drive.

Artikel 3 Gebruik Oplaadpunten

3.1 Gebruiker dient zich bij het opladen van het Elektrische Voertuig strikt te houden aan de schriftelijke aanwijzingen op de Oplaadpunten zelf, via de tarievenpagina of in de directe omgeving. Gebruiker zal het ter plaatse geldende verkeersreglement, politiereglement, parkeerregime en enige andere wetten of reglementen die van toepassing zijn dewelke aan verandering onderworpen kan zijn, respecteren alsook de markeringen aangebracht op de grond. De praktische laadinstructies met betrekking tot het Gebruik van het Oplaadpunt zijn terug te vinden op het Oplaadpunt zelf of in de directe omgeving.

3.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de juiste laadstekker en laadkabel, een Type 2 Laadstekker en kabel (gecertificeerd volgens CE en IEC 62196-2 standaarden) en die geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig en conform het Oplaadpunt. Indien er een stekkersbeschermingsklep aanwezig is, dient de Gebruiker hiermee voorzichtig om te gaan en zeker niet te forceren.

3.3 Gebruiker gebruikt het Oplaadpunt voor eigen rekening en op eigen risico. E+Drive geeft geen enkele garantie aan Gebruiker dat ieder Oplaadpunt te allen tijde en zonder enige onderbreking of gebrek zal functioneren. Evenmin garandeert E+Drive dat het Oplaadpunt ten allen tijde (i.e. 24 uur 7/7) zal beschikbaar zijn. Bij storingen of niet-beschikbaarheid van het Oplaadpunt wordt Gebruiker verzocht zich te begeven naar een ander Oplaadpunt en E+Drive op de hoogte te brengen van de desbetreffende storing of de niet-beschikbaarheid via het op het Oplaadpunt aangegeven storingsnummer van de Helpdesk.

Artikel 4 Prijs

De prijs van de oplaadbeurt en de diensten geleverd door E+Drive is aangeduid op de respectievelijke laadpalen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid E+Drive

5.1 E+Drive is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het (deels) niet kunnen opladen van het Elektrische Voertuig door een defect in, het niet functioneren van of de niet-toegankelijkheid van het Oplaadpunt of de locatie waar het Oplaadpunt gevestigd is.

5.2 E+Drive is niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een gebrek aan een geldig Betaalpas, gebreken of schade aan een Oplaadpunt door een fout, nalaten of bedrog van een derde partij en/of schade aan het Elektrische Voertuig, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove fout van E+Drive.

5.3 E+Drive is niet aansprakelijk voor diefstal van, enige schade aan of slecht functioneren van de laadstekker, of de daardoor ontstane schade aan het Oplaadpunt, de laadstekker en/ het Elektrisch Voertuig ook niet in het geval dat E+Drive de stekker van het Elektrische Voertuig op verzoek heeft losgekoppeld (bijvoorbeeld op verzoek van Gebruiker, gemeente of andere overheidsinstantie).

5.4 Gebruiker dient elke schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen op straffe van verval na het kennisnemen van de schade of nadat de Gebruiker redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van de schade aan E+Drive te melden. Indien Gebruiker niet binnen deze termijn een schadeclaim ter kennis brengt van E+Drive, wordt E+Drive niet aansprakelijk gehouden voor de schade of enige gevolgschade.
In alle gevallen waarin E+Drive gehouden is tot schadevergoeding is haar aansprakelijkheid beperkt tot enkel de directe schade en is E+Drive slechts verplicht de Gebruiker te vergoeden ten belope van maximaal € 10.000,- (tienduizend euro).

5.5 E+Drive heeft veiligheid hoog in het vaandel. Indien aan de Helpdesk wordt gevraagd om de stekker van een Elektrische Voertuig uit veiligheidsoverwegingen op afstand los te koppelen, dan zal de Helpdesk van E+Drive daar in principe gehoor aan geven.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Gebruiker; vrijwaring E+Drive

6.1 Gebruiker is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan het Oplaadpunt en omliggende omgeving ten gevolge van onoordeelkundig, onzorgvuldig, foutief of nalatig Gebruik van de Oplaadpunten door Gebruiker. Wordt hieronder meer verstaan:

  • het Gebruik van de Oplaadpunten voor een ander doel dan voor het opladen van het Elektrische Voertuig, en/of
  • het Gebruik van het Oplaadpunt op een andere wijze dan in de schriftelijke instructies weergeven aan/op het Oplaadpunt, en/of
  • het al dan niet opzettelijk toebrengen van schade aan een Oplaadpunt tijdens het Gebruik en/of parkeren

6.2 Gebruiker vrijwaart E+Drive tegen alle schadevorderingen van derden (met inbegrip van de Partners) die verband houden met een fout in hoofde van Gebruiker ingevolge waarvan de desbetreffende derde schade ondervindt.

6.3 Gebruiker garandeert dat het Elektrische Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden, dat het Elektrisch Voertuig goed onderhouden, volwaardig verzekerd en gekeurd is. E+Drive is in geen geval aansprakelijk indien het Elektrische Voertuig niet kan worden opgeladen als gevolg van een defect van het Elektrische Voertuig. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan het Oplaadpunt en/of de omgeving waar het Laadpunt gevestigd en uitgebaat wordt als direct of indirect gevolg van een defect in of verkeerdelijk aanwenden van het Elektrische Voertuig.

Artikel 7 Overmacht

Zowel E+Drive als Gebruiker zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien het Gebruik van een Oplaadpunt geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of het leveren van de diensten omtrent het Gebruik van een Oplaadpunt onredelijk bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan E+Drive of Gebruiker, noch krachtens wet, enige reglementering, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van E+Drive dienen te komen. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval begrepen, maar is niet beperkt tot: vandalisme, maatregelen en/of verboden van enige binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezicht houdende instantie, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, sabotage, boycotacties, het niet, niet tijdig of onjuist functioneren van leidingen, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van elektriciteit niet vrij en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden, uitval van het transportnet, het wegvallen van spanning in het net en het niet functioneren van het net, dan wel enige tekortkoming van de landelijke netbeheerder en/of regionale netbeheerder(s) in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Partners en/of E+Drive.

Artikel 8 Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

E+Drive behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, onder meer in geval van wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving, teneinde deze in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of wijziging. Aanpassingen zullen direct worden verwerkt op de website www.Eplusdrive.com en worden voorzien van een ingangsdatum.
Wijzigingen vinden plaats in overleg met de gemeente in geval van een openbaar Oplaadpunt.

Artikel 9 Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht of openbare orde zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat afdwingbaar is of niet strijdig met een bepaling van dwingend recht of openbare orde. In een dergelijk geval zal de niet afdwingbare of strijdige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en op het Gebruik van het Oplaadpunt is Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit het Gebruik van het Oplaadpunt en/of de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 11 Verwerking van persoonsgegevens

De nodige maatregelen zullen worden genomen door E+Drive om de bescherming, integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van de Gebruikers te waarborgen, die het verzamelt, bewaart of verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Belgische regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor meer informatie kunt u ons privacy policy op volgende website raadplegen: https://www.eplusdrive.com/privacyverklaring/ .

Artikel 12 Contactgegevens

De communicatie tussen Gebruikers en E+Drive is bij voorkeur in het Nederlands of Frans, en indien Gebruiker niet één van deze talen machtig is, in het Engels.
Gebruiker kan telefonisch terecht bij het op het Oplaadpunt aangegeven storingsnummer van de Helpdesk voor administratieve of technische bijstand.